marți, 12 iulie 2016

Cronica literară Grigore Chiper Poezia nu are vârsta a treia


Nu mai este o raritate când o plachetă a unui debutant sau chiar a unui autor consacrat îşi justifică numele de "plachetă", adică însumează doar câteva zeci de pagini. Devine deja un semn al timpului în care virtutea este de a edita cât mai puţin. De a fi selectiv şi la maximum de exigent în primul rând cu propria ta creaţie.
Pentru un debut logica de a include doar câteva texte era oarecum la suprafaţă, înţeleasă de la sine. 20-30 de poeme sunt suficiente pentru a te lansa ori, invers, a fi aruncat în anonimat. Pentru o primă probă, un mănunchi de câteva poeme era considerat  aşadar de mai demult un test satisfăcător. În ce priveşte autorii cu o biografie în spate (şi cu un nume, cum este acum cazul lui Petre Stoica), explicaţiile ţin mai degrabă de o grijă exagerată pentru rating. Or, nu există niciodată o certitudine unanim recunoscută că ceea ce ai inclus în volum este de-a dreptul excepţional, în afara oricăror dubii. În artă o asemenea suficienţă, nemaivorbind de infatuare, se pedepseşte crunt. Şi atunci este preferabilă situaţia să-ţi exprimi îndoielile – fireşti într-un gen de activitate care exhibă subiectivitatea – apărând în faţa cititorului cu texte bine triate, în consecinţă cu un număr redus de pagini. În plus există o inflaţie atât de mare de "poezie", încât însuşi gestul de a edita poezie poate fi înţeles ambiguu, dacă nu chiar agresiv.
Nu este cazul lui Petre Stoica, poet apreciat în mediile artistice cele mai subţiri, cu simţul măsurii literare bine articulat, cu sensibilitatea neştirbită. Petre Stoica nu a scos "cărămizi" nici atunci când băteau alte vânturi în vele, nu scoate nici acum când democraţia a desfundat multe ecluze.
Volumele de poezie ale unor autori remarcabili ţin să sublinieze, cu fiecare ocazie, caracterul de excepţie şi de sărbătoare a simţurilor şi cuvintelor convertite în poezie. Anume aşa trebuie întâmpinat noul volum al lui Petre Stoica, Vizita maestrului de vânătoare, apărut la prestigioasa editură Vinea. Titlul pare o proiecţie – falsă -  de sus în jos, superioară; conţinutul este o împletire de naraţiuni impersonale ironice, amare şi discursuri intime, epurate de ironie dar la fel de amare; scriitura, accentuat concisă, cu final aforistic, iar ultima pagină, "colofonul", emblematică, stilizată într-un limbaj de epocă şi menită să confere cărţii, de fapt poeziei, exemplaritate: "această nouă carte de versuri originale … s-a tipărit în 501 exemplare, la editura vinea director nicolae tzone la tipografia app director petre paul anghel ambele din acelaşi târg balcanic până în rărunchi bucureşti …"
Colecţia Diferenţe, în cadrul căreia apare cartea lui  Petre Stoica, este concepută, după cum se pare, pentru a servi gusturile cele mai elevate, împătimiţii de literatură, "snobii" de poezie. Tirajul, cu o unitate peste câteva sute ( pentru Basarabia ar fi probabil destul cu o unitate peste zeci), relevă preaplinul, belşugul sarcastic, depăşirea unei limite ridicole.
Titlul volumului este şi el ironic. Maestrul de vânătoare nu este un prinţ maiestuos dintr-o vânătoare regală, ci un biet personaj pe care evenimentele precipitate ale zilelor noastre l-a împins în faţă. Anticipând puţin, voi spune că spectacolul politico-social reprezintă una din faţetele cărţii, nu cea mai inspirată, după părerea mea.
Există mai multe tipuri de poezie în volum, pentru gustul fiecăruia. Unele – situate mai ales la începutul volumului – sunt scrise într-un registru parabolic, utilizează un stil aluziv şi distanţat. Aceste câteva poeme, unele dintre care au fost publicate relativ recent în România literară (fapt divers ăau pornit să prindă marele peşteî, mesaj de îmbărbătare, sărbătoare sacră etc.), sunt foarte aproape de maniera de a face poezie în socialism, mai ales în ţară, unde a existat  o cenzură incomparabil mai blândă decât în Moldova sovietică. Poeţii strecurau, acolo şi atunci, ceea ce s-a numit printr-un cuvânt sugestiv "şopârle". Comicul situaţiei ajunsese la aceea că unii cititori deprinşi cu o astfel de lectură se delectau descoperind doar aceste  "şopârle". Petre Stoica încearcă să readucă, poate absolut inconştient, "perdelele de fum" de odinioară, abordând bineînţeles realitatea imediată. În treacăt fie spus, încă o vreme îndelungată orice aluzie sau adiere parabolică va fi simţită, poate la fel de involuntar cum a făcut-o poetul bucureştean, ca o emanaţie a regimului totalitar comunist. Citez poemul fapt divers care e mai mic: "au pornit să prindă marele peşte/ vietatea văzută de întreaga obşte// seara bărbaţii s-au întors cu mâinile goale/ îmbătrâniţi şi gârboviţi/ şi cu opţiunile politice schimbate".
Poetul subliniază, uneori dând la o parte limbajul esopic, că ravagiile generale la care asistăm au o cauză simplă aflată în trecutul apropiat. Acest trecut constituie cimentul unei anormalităţi arborescente, atoatecuprinzătoare. Ideea este exprimată tranşant în mai multe texte (fapt divers ăînaintau pe vreme de arşiţă pe vreme de ploaie răpăitoareî, sărbătoare sacră). Mai mult, prezentul anchilozat e prins între două coordonate temporale – trecutul şi viitorul – ca în două cârje: "ajunşi la locul unde li s-a spus/ că-i aşteaptă mesajul strămoşilor/ au găsit o pălărie roasă de molii" (fapt divers ăînaintau pe vreme de arşiţă pe vreme de ploaie răpăitoareî); " era mesajul de îmbărbătare / trimis de viitorul şchiop de timpul/ cu podoaba capilară coborâtă în bernă" (mesaj de îmbărbătare).
Mai multe poeme poartă acelaşi titlu: fapt divers. Acestea caută să surprindă, invariabil, clişee ale cotidianului anost sau, dimpotrivă, colorat pestriţ, ca figurile unui carusel balcanic. Exemplele negative colcăie, mişună la tot pasul, nu trebuie decât să le ridici şi să le pui în pagină. În acest tip de poezie, "ancorată în cotidian", poezia nu mai recurge la poetizare şi renunţă cu desăvârşire la patina romantică pe care a avut-o dintotdeauna. Aici poezia înseamnă proliferarea urâtului, terapia de şoc, ofensiva inesteticului. Aceste tendinţe – curioase pe vremea când le experimenta Marta Petreu sau alţi poeţi – au început să capete un caracter de masă. Din fericire, Petre Stoica îşi reprimă aceste puseuri la jumătate de drum, încearcă şi o altfel de poezie, acea pe care ştie să o facă cu mână de maestru (nu de vânătoare). Există câteva poeme excepţionale în volum, adevărate capodopere, mostre antologice (insomnie, morţii din casă, elegie, îmbrăţişează poemul, naşterea poemului, înserare). Voi cita integral două poeme nu numai pentru frumuseţea lor deosebită, ci şi fiind totodată cu gândul la acei cititori care, din varii motive, nu vor putea avea volumul: "eternizaţi în rame vag prăfuite/ aşteaptă contemplare poate milă/ din partea oaspetelui găzduit în odaia/ principală// unul a fost ţăran bogat/ căsătorit cu o ţărancă bogată şi ea/ altul a lucrat prin birourile oraşului încă/ luceşte bumbul acului de aur înfipt în cravată/ altul şi-a slujit patria în calitate/ de călăraş cu schimbul calul/ este gata să sară din cadru// iar altul/ cumnat al vărului bunicului meu/ a colindat şi colindat europa/ de unde la adânci bătrâneţi/ s-a întors acasă cu un mănunchi de violete" (morţii din casă); "vântul iernii intră uşor pe sub uşă/ îţi înveleşti picioarele în pled/ fulguirile penumbrei îţi apasă pleoapele/ degetul rămâne în cartea închisă/ ce păsări vin dinspre sud? ce tigri/ vin dinspre nord? cineva bate clapele/ pianului îmbătrânit în pod visezi şi nu visezi/ la capătul aleii apare fiinţa care ţi-a fost/ logodnică sânii îi sunt lumină de dimineaţă/ întinzi mâna spre vălul ei de iasomie/ şi vălul se deşiră în negre fire de ani/ vântul scutură coşul acoperişului nins intră/ uşor pe sub uşă te trezeşte zvâcnetul/ din degetul rămas în cartea închisă" (înserare). Scriitura evocativă, burduşită de imagini vii, siropoase în ciuda faptului că povestesc despre trecere,  îl reprezintă cum nu se poate mai bine pe poetul Petre Stoica la etapa sa de astăzi.
Atunci când poetul părăseşte rama intimă şi purcede la descrierea unor panorame cu repere politico-sociale, amplu orchestrate, vocea autorului îşi pierde timbrul, discursul poetic se ascunde în spatele unor pancarte. Poemul după risipirea negurei (sic!) ar fi elocvent. Primele trei distihuri reprezintă un poem în stilul deja recunoscut al lui Petre Stoica: "o negură densă / îmbrăţişa întregul ţinut// mesagerii veştilor bune/ rătăcind au ajuns în alt ţinut// după risipirea negurei/ nu ne-am mai recunoscut". Este prezentă evocarea plastică, pătrunzătoare, proprie acelui stil cu care poetul ne-a răsfăţat mereu. Finalul este în schimb altceva: "eram cu toţii/ democraţi surdo-muţi". Poezia alunecă în protest publicistic, etajează o structură ce părea suficientă. Imixtiunea politicului nu rămâne niciodată fără consecinţe, nici chiar pentru poezie.
Poemul imediat următor fapt divers ăarheologii au descoperitî denotă o neîncredere, aş zice banală, în progresul tehnologic. Internetul, de exemplu, este privit dintr-o perspectivă "balcanică", este ceva care se va dizolva numaidecât în oceanul de flecăreală proprie locului. În general, imaginea autohtonă din viitor este percepută exclusiv în termeni negativi.
De regulă, marea majoritate a poemelor exprimă o idee clară, traductibilă într-un limbaj non-poetic descriptiv. Nu este nevoie de eforturi mentale deosebite pentru a descifra mesajul. El este la suprafaţă, simplu, accesibil oricui. E mesajul intelectualului ce se află pe baricadele opoziţiei. Figura lui Gulliver ce intră în sala de şedinţe a parlamentarilor pentru a-i privi de la o înălţime apreciabilă  pe "făcătorii de legi" ar fi un exemplu concludent. Politicul e atacat fără menajamente. Totul e spus  direct, de la un fel de tribună poetică. Există doar vreo două-trei poeme în care discursul e ceva mai opac, poezia capătă o crustă ermetică. S-ar putea cita în acest sens întrebare inutilă, poate cadril, pastel ăluna coboară lin duce cu eaî.
Mai persistă pe undeva prejudecata că poezia e apanajul unei vârste, al avântului tineresc, al senzaţiilor care se schimbă cu iuţeală, al afluxului permanent de adrenalină. Bătrâneţea nu e favorizată nici în artă unde ar trebui să troneze alte criterii. Mă gândesc la volumul lui Montale Jurnal pe patru ani publicat la vârsta de peste şaptezeci de ani. Un volum excelent, proaspăt, cu stilistica total diferită de ceea ce ne oferise marele poet până la acea dată. Bătrâneţea, solitudinea fatală impusă de vârsta a treia sunt motive pe care le abordează şi Petre Stoica. Dar nicăieri nu am simţit o ramolire a poeziei. Petre Stoica mai poate "lăsa poemul să vină … pe nesimţite".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu